KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 02.03.2020 r., ( Dz. U. z dnia 07.03.2020r. poz. 374 ) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaznych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Hotel Petrochemia może zostać wskazany jako obiekt przeznaczony do przeprowadzenia kwarantanny.

W związku z powyższym informujemy o możliwych działaniach niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego:

  1. W przypadku osób przebywających w hotelu - może nastąpić konieczność opuszczenia obiektu w ciągu maksymalnie 6 godzin od chwili zakomunikowania takiego obowiązku,
  2. W przypadku osób, które dokonały rezerwacji - może nastąpić anulowanie rezerwacji, co niezwłocznie zostanie podane do wiadomości;
  3. W przypadku osób, które planują rezerwację - może wystąpić komunikat o jej niedostępności.

Jednocześnie zastrzegamy, iż powyższe działania będą realizowane ze względu na siłę wyższą przejawiającą się realnym zagrożeniem epidemiologicznym, wobec czego Hotel Petrochemia nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

We would like to kindly inform you that as the law of 02/03/2020 becomes effective (Journal of Laws of 07/03/2020, item 374) on specific solutions related to the prevention, counteraction and combating of COVID-19, other infectious diseases and emergency situations caused by them, Hotel Petrochemia may be indicated as a facility intended for quarantine.

As a result, we would like to inform you about potential activities necessary to secure public safety:

  1. In the case of hotel guests, it may be necessary to leave the facility within 6 hours at most from the communication of such an obligation,
  2. In the case of people who have booked their stay in the hotel, it may be necessary to cancel the booking, which will be immediately communicated;
  3. In the case of people who plan on booking their stay, there may be a notification of the lack of vacancies.

Simultaneously, we reserve that the activities mentioned above will be performed due to force majeure, which is a realistic hazard of pandemic, in light of which Hotel Petrochemia will not assume any responsibility.